Tuesday, November 10, 2009

Exercise for Better Sex

Exercise for Better Sex
Tantra.com websiteçµø{JßæÜ ØídÄàµ{áæ¿ ¯xÕᢠÕÜßÏ ¦çøÞ·c dÉÖíÈ¢ ËßxíÈ Øßæa µáùÕÞÃí.ÜßËíxí dÉÕVJßAÞÄßøáKÞW ¥FÞùá É¿ßµ Z µÏùáçOÞçÝAᢠµßÄM¿AÞX Õ‡.. ²Ká µáÈßEá ÈßÕV KÞW È¿áçÕÆÈ.. ÉJ¿ß Æâø¢ È¿KÞW µÞÜßÈá µÝMí... çÆÙÎÈ BßÏá{{ ç¼ÞÜß µæ{ÞKáÎß ˆÞJÄÞÃá µÞøâ. ¨ ¼àÕßÄ èÖÜß ÎâÜ¢, ÎáMÄáµ{ßæÜ JáçOÞçÝAᢠÕÏùá ºÞ¿ß ¥øæA GßW æµÞÝáM¿ßEá øâÉÍ¢·ß È×í¿æM¿áKá. µâæ¿ dÉçÎÙÕᢠøµíÄÞ ÄßØNVÆÕᢠçÉÞÜá{{ ÉÜ Äø¢ ¼àÕßÄ èÖÜàçøÞ·B{á¢.

ËßxíÈØí èµÕøßAÞX ÆßÕØ¢ ¥øÎÃßAâV ÎÞxßÕ‚ÞW ÎÄß. ØídÄàµZAí 30 ÎßÈßxá çÈø¢ æºç‡I ²øá ÕcÞÏÞΠ ÉÞçA¼í §ÄÞ. ©çÆcÞ·ØíÅøÞÏ ÕàGNÎÞVAᢠÖøàø ÎÈBßÏá{{ ç¼ÞÜß æÏÞKᢠ溇ÞJÕVAᢠ¯xÕᢠdÉçÏ޼ȵøÎÞÏ ÕcÞÏÞÎB{ÞÃßÕ.

¦ÕÖcÎá{{Äí      
1. ²øá ç¼Þ¿ß ç¼Þ·ß¹í ×âØí
2.ºÜÈBZAá Ä¿ØÎáIÞAÞJ ¥ÏE ÕØídÄ¢.
3. ²øá µßçÜÞd·Þ¢ ÍÞøÎá{{ ²øáç¼ÞÁß Á¢ÌíæÌW. (ËßxíÈØí ©ÉµøÃB{áæ¿ µ¿ÏßW ÕÞBÞX µßGá¢. Äá¿AAÞV Á¢ÌíæÌW ©ÉçÏÞ·ßçAI. ÕcÞÏÞÎJßæa ÉáçøÞ·Äß ¥ÈáØøß‚í  æÕÏíxí ©ÉçÏÞ·ß‚ÞW ÎÄß.)

ÕÞÎß¹í ¥Mí      
ÕÞÎß¹í ¥MßÜâæ¿çÏ ÕcÞÏÞ΢ Äá¿BÞÕâ. èµµÞÜáµZ ºÜßMß   ‚á, çÄÞ{áµZ ¥ÈAß ®ˆÞ ÎØßÜáµZAᢠØtßµZAᢠºÜÈ¢ µßGJAÕßÇ¢ ÕÞÎß¹í ¥Mí 溇áµ. 2ê3 ÎßÈßxí ÕÞÎß¹í ¥Mí 溇 â.
¦Æc¢ ®ÏçùÞÌßµí ÕcÞÏÞ΢      
ÕcÞÏÞÎæJ 15 ÎßÈßxí ÕàÄÎá{{ øIá ¸GB{ÞÏß ÄßøßAÞ¢. ¦Æc   ¸G¢ ®ÏçùÞÌßµí (µÞVÁßçÏÞ) ÕcÞÏÞ΢. ÙãÆÏJßÈá ÖbÞØ çµÞÖJßÈáÎá{{ ¨ ÕcÞÏÞÎÎÞÃí ¥ÎßÄæµÞÝáMá µJß‚á µ{ ÏáKÄí. ¦ÆcæJ 15 ÎßÈßxí ®ÏçùÞÌßµí ÕcÞÏÞ΢ 溇áµ. èØ Ðß¹í (®µíØVèØØí èØAß{ßW 溇ޢ) æd¿ÁíÎ߈ßæÜ È¿J¢, ç¼Þ·ß¹í ØíµßMß¹í (¥ÎßÄÕHÎá{{ÕV §Äá 溇øáÄí). §ÕÏßW ÈßBZAß×íÎá{{ ¯Äá ÕcÞÏÞÎÕᢠ溇ޢ. Õà¿ßÈá{{ßW ØíæxÏV çµÏíØáæICßW ¥Äá µÏùáµÏᢠ§ùBáµÏᢠ溇ޢ. 15 ÎßÈßxí ÈßVJÞæÄ æº‡Ã¢.

¥æÈçùÞÌßµí ÕcÞÏÞ΢      
§Èß ¥æÈçùÞÌßµí ÕcÞÏÞ΢. ¨ ÕcÞÏÞ΢ ÖøàøJßÈá ÖøßÏÞÏ 'ÎØßW ÌÞÜXØí  µßGÞÈᢠËßxíÈØí ©IÞµÞÈᢠØÙÞÏßAáKá. ¦Æc¢ ¥øÏíAá Îáµ{ßÜá{{ ÍÞ·JßÈá{{ ê ¥MV çÌÞÁß ê ÕcÞ   ÏÞÎÎÞÃí.

èµµZ    
èÌØÉí çµZ ê çÈçø ÈßÕVKá ÈßWAáµ. èµµ{ßW ÍÞøæοá Aáµ. èµJIµZ ÕÖBç{Þ¿á çºVJáÉß¿ßAáµ. ÖbÞØ¢ æÎæˆ ¥µçJæA¿áAáµ. ÖbÞØ¢ ÕßGáæµÞIá ÎáGáοAß èµµZ Îáµ{ßçÜAá οAáµ. ÖbÞØ¢ ©{{ßçÜæA¿áJí èµµZ ÈßÕVJáµ. 8ê12 ÄÕà ¦ÕVJßAáµ. (Äá¿AAÞV Á¢ÌíæÌ W ©ÉçÏÞ·ßçAI. ²øá ÎÞØ¢ µÝßÏáçOÞZ Á¢ÌíæÌW ©ÉçÏÞ ·ßAÞ¢)

ç×ÞZÁV    
ç×ÞZÁùßÈÞÏß ÎâKá æØxá ÕcÞÏÞÎB{áIí. ¦ÆcçJÄá ºáÕæ¿.èµµ{ßW ÍÞøæοáJá, ÕÖBç{Þ¿á çºVJáÉß¿ß‚á  çÈçø ÈßÕ VKá ÈßWAáµ. ÖbÞØ¢ ¥µçJAáÕÜßAáµ. ÖbÞØ¢ Éáù çJAá ÕßGáæµÞIá èµµZ ÎáXÕÖ çJAáÏVJáµ . ÖbÞØ æοáJá æµÞIá èµµZ ÉâVÕ ØíÅßÄßÏßW æµÞIá Õøßµ. 8ê12 ÄÕà ¦ÕVJßAáµ.

èd¿ØÉí ê §Äᢠ赵ZAá{{ ÕcÞÏÞÎÎÞÃí. çÈçø ÈßÕVKá ÈßKá èµµ{ßW ÍÞøæοáJá ÄÜÏíAá Îáµ{ßW Éß¿ßAáµ. §ÄÞÃá ØíxÞVGß¹í æÉÞØß×X. ÖbÞØ¢ æÎæˆ ¥µçJæA¿á Aáµ. èµµZ ÄÜÏíAá Îáµ{ßW ØÞÕÇÞÈ¢ ©ÏVJßæAÞIá ÖbÞØ¢ ÉáùçJÏíAá Õß¿áµ. §Èß ÖbÞØ¢ ©{{ßçÜAá ÕÜß‚á æµÞIá èµµZ ¦Æc æÉÞØß×ÈßçÜAá ØÞÕÇÞÈ¢ ÄÞÝííJáµ. 8ê12 ÄÕà ¦ÕVJßAáµ.

ç×ÞZÁùßÈá{{ øIÞÎæJ ÕcÞÏÞÎÎÞÃßÄí. èµµ{ßW ÍÞøæοá Já, ÕÖBç{Þ¿á çºVJáÉß¿ß‚á ÈßÕVKáÈßWAáµ . ÖbÞØ¢ æÎæˆ ¥µçJ æA¿áAáµ. ÉáùçJAá ÖbÞØ¢ ÕßGáæµÞIá èµµZ ÕÖB{ßçÜAáÏVJáµ ÖbÞØæοáJá æµÞIá èµ µZ ÉâVÕØíÅßÄßÏßW æµÞIáÕøßµ. 8ê12 ÄÕà ¦ÕVJßAáµ.çÈçø ÈßÕVKáÈßKí èµµ{ßW ÍÞøæοáJá ÎáGáοAß Éß¿ßAáµ  ÖbÞØ¢ æÎæˆ ¥µçJæA¿áAáµ. èµµZ ÄÜÏíAá Îáµ{ßW ØÞÕÇÞÈ¢ ©ÏVJßæAÞIá ÖbÞØ¢ ÉáùçJAá Õß¿áµ. . ÖbÞØ¢ ©UßçÜAá ÕÜß‚á æµÞIá èµµZ ¦Æc æÉÞØß×ÈßW æµÞIá Õøßµ. 8ê12 ÄÕà ¦ÕVJßAáµ.

æÈFí    
ÄùÏßçÜÞ ÌFßçÜÞ ÎÜVKá µß¿Aáµ. èµµ{ßW æÕÏíæx¿áJá æÈFßæa Îáµ{ßW Éß¿ßAáµ. ÖbÞØ¢ ©{{ßçÜAá ÕÜß‚áæµÞIá èµµZ ÕÖB{ßçÜAá ÎÜVJáµ. ÖbÞØ¢ ÉáùçJAá ÕßGá æµÞ Iá èµµZ ÕàIᢠ¦Æc æÉÞØß×ÈßçÜAá æµÞIáÕøßµ. 8ê12 ÄÕà ¦ÕVJßAáµ.

æÈFßÈá çÕIß æº‡ÞÕáK ÎæxÞøá ÕcÞÏÞÎÎÞÃßÄí. ¼ÈÞÜÏáæ¿ É¿ßÏßW Éß¿ß‚í §Äá 溇ޢ. èµµZ ºáÎW ¥µÜJßW Éß¿ß Aáµ. §Èß ÖbÞØ¢ ¥µçJ ÏíæA¿áJá èµÎáGáµZ οAáµ. . ÖbÞØ¢ ÉáùçJAáÕßGá èµÎáGáµZ ¦ÆcæÉÞØß×ÈßæÜ çÉÞæÜ ÈßÕVJáµ. èµµ{ßW ÖøàøÍÞø¢ æµÞ¿áJáçÕâ 溇ÞX. ©Mâxß ©ÏVJâ. 8ê12 ÄÕà ¦ÕVJßAáµ.

¥MV ÌÞAí    
ÄùÏßW µÞÜáµ{áùMß‚á Éáù¢ Õ{ÏÞæÄ ÎáçKÞGÞÏáµ. èµµZ ¥ÍßÎá~ÎÞÏß Éß¿ßAáµ. æÎæˆ ÉáùçJAá ÖbÞØ¢ ÕßGá æµÞIá  §øáÕÖB{ßçÜAᢠÄáùAáµ. ÖbÞØ¢ ¥µçJæA¿áJá ÉâVÕØíÅßÄßÏßæÜJáµ. 8ê12 ÄÕà ¦ÕV JßAáµ.
ÎáOæJ çÉÞæÜ Éáù¢ Õ{ÏÞæÄ ÎáçKÞGÞÏáµ. èµµZ æÈFß Èá ÄÞæÝ ÈàGß èµJIµZ ¥ÍßÎá~ÎÞÏß Éß¿ßAáµ. ÖbÞØ¢ Éáù çJAá ÕßGí èµÎáGáµZ ÉáùçµÞGáÏVJß ÖøàøçJÞ¿á çºV Já Éß¿ßAáµ. . ÖbÞØ¢ ¥µçJæA¿áJá ÉâVÕ ØíÅßÄß ÏßæÜJáµ. 8ê12 ÄÕà ¦ÕVJßAáµ. §Äá øIᢠµçØøÏßW §øáKᢠ溇ޢ.

ÉáùJßæa ÄÞÝíÍÞ·¢      
µÎßÝíKá µß¿Aáµ. ÖbÞØ¢ ©{{ßçÜæA¿áAá µ. ÖbÞØ¢ ÉáùçJAá ÕßGáæµÞIá ÕÜÄáèµÏᢠ§¿Äá µÞÜᢠØÞÕÇÞÈ¢ ©ÏVJáµ.  ÖbÞØ¢ ©{{ßçÜæA¿áJáæµÞIá ÄÞÝíJáµ. 8 ê12 ÄÕà §ÄáçÉÞæÜ §¿Äá 赇ßÜᢠÕÜÄá µÞÜßÜᢠ溇áµ. ºßdÄ¢ 3. 8ê12 ÄÕà §ÄáçÉÞæÜ æº‡áµ.

çÜÞÕV çÌÞÁß        
ØíµbÞ¿íØí ®KÞÃß ÕcÞÏÞÎB{áæ¿ çÉøí.çÜÞÕV çÌÞÁßAáçÕIß ÎâKá æØxí ÕcÞÏÞÎB{áIí. ¦ÆcçJÄí. ÉÞÆBZ çÈçø Õ‚á ºáÎÜáµ{áæ¿ ¥µÜJßW µÞÜáµZ ¥µJß ÈßWAáµ, ÖbÞØ¢ ©{{ßçÜæA¿áAáµ. ²øá µçØøÏßW §øßAá¢çÉÞæÜ ØCWÉß‚í §øßAáµ . §øßAáçOÞZ ÎáGáµZ ÉÞÆBZAá ÎáKßçÜAá çÉÞµøáÄí. ÖbÞØ¢ ÉáùçJAá ÕßGá çÈçø ÈßWAáµ. ÈßBZ §øßAáçOÞZ ÍÞø¢ ©MâxßÏßW ¦ÏßøßAâ. ÉÞÆB{ßÜÞÏßøßAøáÄí. ¥øæAGá µÞWÎáGßæa ¥çÄ ©ÏøJßçÜÞ ¥ÄßÈá Îáµ{ßçÜÞ ¦ÏßøßAâ.

ÉÞÆBZ ÉáùçJAá ÄßøßEá ºßdÄJßæÜçÉÞæÜ µÞÜáµZ ¥µJß ÈßWAáµ . ÖbÞØ¢ ©{{ßçÜæA¿áJáæµÞIí §øßAáµ . ÖbÞØæοáJáæµÞIí ¦Æc æÉÞØß×ÈßW Õøßµ. 8ê10 ÄÕà ¦ÕVJßAáµ.

ÕÜÄá µÞW ÎáçKÞGá Õ‚í §¿çJ ©Mâxß ©ÏVJß ÈßWAáµ . ¥µçJAá ÖbÞØæοáJá ÉßXµÞW οAß ÄÞÝíJáµ. ÎáXµÞW ÎáGá ÉÞÆJßÈá ÎáKßçÜÏííAá çÉÞµÞæÄ dÖißAâ . ÖbÞØ¢ ÉáùçJÏíAá ÕßGá Äá¿AJßæÜ æÉÞØß×ÈßW ®Jáµ. §BæÈ 8ê12 ÄÕà 溇ᵠ. Îçx µÞÜßÜᢠ¦ÕVJßAáµ.

µÞÜßæa ÄÞÝíÍÞ·¢        
©MâxßÏáæ¿ ÄÞæÝÏá{{ ÎØßÜáµZA{{ ÕcÞÏÞÎÎÞÃí §Äí. µÞÜáµZ çÈçø Õ‚á ÈßÕVKá ÈßWAáµ . ÖbÞØ¢ ÉáùçJAá ÕßGá µÞÜßæa ©Mâxß ©ÏVJß ÖøàøÍÞø¢ µÞWÕßøÜáµ{ßW ªKáµ ÖbÞØ¢ ÕÜß‚á ÉâVÕØíÅßÄßÏßW ®Jáµ. 8ê12 ÄÕà 溇áµ. ©Mâxß §¿ÏíAá ÄùÏßW ÕÏíAÞÄßøßAÞX dÖißAáµ.

ÕÏV        
ÈßÜJá ÎÜVKá µß¿Aáµ. øIá µÞW ÎáGáµ{ᢠοAß ÕÏíAáµ . ÖbÞØ¢ ÉáùçJAá ÕßGá ºáÎW ÈßÜJá ÈßKáÏVJáµ. ØbWÉ¢ ©ÏVJßÏÞW ÎÄß. ²M¢ ÕÏV ºáøáAßMß¿ßAáµ. ÄÞ¿ßÏᢠæÈFᢠÄNßW ¥µÜ¢ ÉÞÜßAâ. èµµZæµÞIˆ, ºáÎW ©ÉçÏÞ·ß‚á ÈßÜJáÈßKáÏøâ. ÄÜ. ÖbÞØ¢ ©{{ßçÜæA¿áJá ÄÞÝíKá Õøßµ. ÄÜ ÄùÏßW ÕÏíAøáÄí. §BæÈ 15 ÄÕà 溇áµ. ²øá ÎÞØ¢ µÝßÏáçOÞZ 15êæa øçIÞ ÎâçKÞ æØxá Õæø 溇ޢ.

ÕÏùßæa ÕÖBZA   í     
ÈßÜJá ÎÜVKá øIá µÞW ÎáGµ{ᢠοAß ÕÏíAáµ. ÄÜ èµµ{ßW ÄÞBáµ. ÖbÞØ¢ ÉáùçJÞGá ÕßGá ºáÎW ÈßÜJá ÈßKáÏ VJß §¿Äá ÎáGßçÜAá æµÞIáÕøßµ. §BæÈ 15 dÉÞÕÖc¢ 溇áµ. §ÄáçÉÞæÜ ®ÄßVÕÖçJAá¢) 溇áµ.

ÕcÞÏÞ΢ æºÏíÄá Äá¿BᢠÎáOí        
¦ÆcæJ 15 ÎßÈßxí ®ÏçùÞÌßµí ÕcÞÏÞ΢ æºÏíÄ çÖ×¢ ¥¿áJ 15 ÎßÈßxÞÃá Îáµ{ßW ÉùE ¥æÈçùÞÌßµí ÕcÞÏÞ΢ æºç‡       IÄí. ¨ ÕcÞÏÞ΢ ÎáÝáÕÈÞÏß ²øá ÆßÕØ¢ æºÏíÄÞW ÎÄß. ¥ÄÞÏÄí ²øá ÆßÕØ¢ ¥MVçÌÞÁßAá{{ (èµµZ, ºáÎW, æºØíxí, ¥MVÌÞAí) ÕcÞÏÞ΢. ¥¿áJ ÆßÕØ¢ çÜÞÕV çÌÞÁß Aá{{ (çÜÞÕV ÌÞAí, çÜÞÕVçÌÞÁß, çÜÞÕV æÜ·í) ÕcÞÏÞ΢. ÕÏùßÈá{{ ÕcÞÏÞ΢ ®ˆÞ ÆßÕØÕᢠ溇â.

D      ØídÄàµZ Á¢ÌíæÌWØí ©ÉçÏÞ·ß‚á{{ ÕcÞÏÞ΢ æºÏíÄÞW ÎØßW Õ{øáæÎKÄá æÄxÞÏ ÇÞøÃÏÞÃí. ¨ ÕcÞÏÞÎBZ ØídÄàµ{áæ¿ ÎØßÜáµZAá ÌÜÕᢠ©ùMᢠÈWµáKá. ¥ÏEá ÄâBáKÄá Ä¿ÏáKá. ¥ˆÞæÄ çÆÙJá ÎØßÜáµZ øâÉ æMGáÕø߈.

D ¨ ÕcÞÏÞÎBæ{ˆÞ¢ æºÏíÄÞçÜ ÖøàøJßÈá ÎØßW ÌÞÜXØí µßGâ. Äá¿AJßW ®ˆÞ ÕcÞÏÞÎÕᢠ²øá æØxí (8ê12 ¦ÕV JÈBZ) ÎÞdÄ¢ 溇áµ. ²øá ÎÞØ¢ µÝßEá øIá æØxí 溇ޢ.

D  ®ˆÞ ÕcÞÏÞÎÕᢠÄßøAá µâGÞæÄ ØÞÕÇÞÈ¢ 溇áµ.

D ÕcÞÏÞÎJßÈß¿ÏßW ÆÞÙß‚ÞW æÕ{{¢ µá¿ßAÞ¢.

D øÞÕßæÜÏÃá ÕcÞÏÞ΢ 溇ÞX ¯xÕᢠ¥ÈáçÏÞ¼c ØÎÏ¢. ÍfÃJßÈá ÎáOÞÏßøßAâ. øÞÕßæÜ ºÞÏ µá¿ß‚ÞW ²øá ÎÃßAâùßÈá çÖ×¢ ÕcÞÏÞ΢ 溇áµ.


Female Masturbation Techniques

Female Masturbation Technique. ØbÏ¢çÍÞ·¢ 溇áKÄí Ø¢çÍÞ·Jßæa ¥çÄ ¥ÈáÍÕÎÞçÃÞ ÈWµáKÄí ? ØídÄàµ{ßæÜ ØbÏ¢çÍÞ·æJAáùß‚í ¥ùßEÞWæAÞUÞ¢. ØbÏ¢çÍÞ·¢ æºÏí ÄÞW ®æa µÈcÞºVN¢ æÉÞGßçMÞµáçÎÞ ?
Tantra.com website
èµÕßøÜáµZ ©ÉçÏÞ·ß‚í Í·ÖßÖíÈßµ ©çJ¼ßM߂ᢠçÏÞÈßÏß æÜ ºáIáµZ çÉÞÜáU ÍÞ·Jí ÎãÆáÕÞÏß ¥ÎVJßÏᢠÄÝáµßÏá ÎÞÃí ØídÄàµ{ßW ÍâøßÉfÕᢠØbÏ¢çÍÞ·¢ 溇áKÄí. Í·ÖßÖí ÈßµÏáæ¿ ¥d·ÍÞ·çÎÞ ²øá dÉçÄcµ çµdwçÎÞ ÎÞdÄ¢ ©çJ¼ßMß‚á æµÞIßøáKÞW ¥Õß¿¢ ÎøÕß‚í ØíÉVÖ¢ ¥ùßÏÞæÄ çÉÞµá¢. çÏÞÈàØ¢ÌtÎÞÏ øÄßÎâVºí»ÏᢠͷÖßÖíÈßµ Ø¢ÌtÎÞÏ øÄßÎâVºí»ÏᢠÄNßW ÕcÄcÞØÎáIí. øÄßÎâVºí» çÏÞÈàæÏ çµdwàµøß‚í ÄæKÏÞÃí Ø¢ÍÕßAáKÄí. Í·ÖßÖíÈßµ øÄßÎâVºí »ÏßæÜJÞX ØÙÞÏßAáK dÉÇÞÈæMG çµdwÎÞÃí ®çKÏá Uâ. 

ØbÏ¢çÍÞ·¢ 溇áK  §øáÉÄáÖÄÎÞÈ¢ ØídÄàµ{ᢠèµÕßøçÜÞ ÆmáçÉÞÜáU ÎæxæLCßÜᢠÕØíÄáAç{Þ çÏÞÈßÏßçÜAá µ¿Jß ØbÏ¢ çÍÞ·¢ 溇áKÕøÞÃí. §ÄßW µÈcÞºVN¢ æÉÞGß çÉÞµÞX ØÞÇcÄÏáIí. ²øá ÖÄÎÞÈ¢ çÉV ÎÞdÄçÎ ØbÏ¢çÍÞ·çÕ{ÏßW ØíÄÈBZ ©çJ¼ßMßAÞùáUâ. ØbÏ¢ çÍÞ·JßæÜ øÄßÎâ Vºí» Ø¢çÍÞ·JßçÜÄßÈá ØÎÞÈÎÞæÃCßÜᢠøÄß¼Èc øÄÎâVºí »ÄæKÏÞÃí ¦ØbÞÆcµøÎÞÏß µÃAÞAæM¿áKÄí.


The act of self stimulation is perfectally normal. Auto-erotic acts have been used by both Men and Women for centuries.

Monday, November 9, 2009

Female Ejaculation - Sex Advice

Female Ejaculation - Sex Advice
Tantra.com website

Some women ejaculate when they experience an orgasm particularly with G-spot stimulation, though some ejaculate with clitoral stimulation alone.. It happens because the Skene’s glands are "milked" when you stimulate the G-spot (evidence to support the theory that, at least for some women, the glands are the reason for the g spot. Another explanation for the small number of women who ejaculate is that women are sexually aroused in so many different ways that only a small portion of them stimulate the glandular area that induces it.

There is a lot of talk about this subject usually described as "squirting" in forums. Women and men share a variety of views: loving it, trying to do it, and even wanting nothing to do with it. Most suggest experimenting by yourself first when your inhibitions are likely to be lower, thus avoiding potential embarrassment, and to answer any concern about it being urine. If you aren’t sure, use a white towel or tissue to catch the fluid so you can examine it. Sometimes it shoots out; sometimes it trickles or runs out of the vagina. It can be just a few drips or up to a of cup of liquid.

The fluid is released from the glands surrounding urethra opening. The actual composition seems to be a small amount of a chemically altered form of urine mixed with the glandular fluid, which is very similar to the liquid released when a man’s prostate is stimulated during sex. It doesn’t smell like urine, nor does it stain like urine.
It is possible, although very unlikely, for women to urinate during intercourse especially if the muscles have been weakened following childbirth weakening the pelvic floor muscles, Kegal exercise can help restore this muscle strength..

Women are lucky they poccess the ability to orgasm from many different arousal techniques and its only natural that they would enjoy some methods more than others. Work with your own individual sexual identity.

If you don't ejaculate do not strive for it to the exclusion of other sexual pleasure after all if you only ejaculate a small amount it may be unnoticable amongst your normal lubrication.

What is Mutual Masturbation?

What is Mutual Masturbation?
Tantra.com website

Mutual masturbation is often termed the safest type of sex you can enjoy with a partner. Since it is self stimulation and the male never enters the female, no fluids are exchanged. This prevents pregnancy and STDS.

Since Aids has been public, mutual masturbation has been taught in many sex education classes in high schools ~ remember, they teach what intercourse is also. They teach mutual masturbation as a choice, a form of abstaining from sexual intercourse.

Mutual masturbation is actually taught in some sex education courses as a way to avoid sexually transmitted diseases.

Does masterbation has any ill effects on our health.?

ØbÏ¢çÍÞ·¢ 溇áçOÞZ ÖáТ ÉáùJáÕß¿ÞæÄ Éß¿ß‚á æÕÏíAá KÄí æµÞIí ¦çøÞ·cdÉÖíÈB{áIÞµáçÎÞ ?
Tantra.com website
ØbÏ¢ çÍÞ·¢ æºÏíÄáµÝßEí ÖáТ ÉáùJáÕß¿ÞæÄ Éß¿ß‚á æÕÏí AáKÄá æµÞIí ·áÃÎ߈ ¥ÄáçÉÞæÜ çÆÞ×Î߈. ÖáТ È×í¿æM ¿ÞÄßøßAÞÈÞÃí §BæÈ æº‡áæKCßW ¥ÄáæµÞIí ¥Vj Î߈. d·sßµ{ßW ÈßKí ©ÄíÉÞÆßMßAæMG ÖáТ ÉáùçJ Aá ÄæK çÉÞµá¢.ØbÏ¢ çÍÞ·¢JßW øÄßÎâVºí»ÏíAí æÄÞGáÎáOí ÖáÐ dÉÕÞÙæJ Ä¿Eá æÕÏíAáKÄáæµÞIí µáÝMÎ߈. §Äá Üߢ·JßæÜ ¾øOáµæ{ µIà×X 溇ÞX ØÙÞÏßAá¢. dÖàd¸Øí¶ ÜÈ¢ ÎÞxßæÏ¿áAÞÈÞÏß dÉçÏÞ·JßÜáU ²øá ÕcÞÏÞ΢ µâ¿ßÏÞ Ãí §Äí.


Masturbation, like sexual intercourse itself, does not cause any decline in your erection.  However, there is a refractory period that varies by age and the person that inhibits an erection for some time (1 or more hours) after masturbation or sexual intercourse. Masturbating and coming during sex are the same thing, an ejaculation based on sexual stimulation.  After coming, there is a delay until you can come again - the refractory period.  Masturbation does not interfere with sex unless you let it, mentally.  Make sex the priority.  It is more complicated because it is interaction with another person.  Masturbation is easier for men, and I think that is why a lot of men do it more than have sex. There is no reason to stop masturbating in order to "come more" during sex.  Just time is well.
Is it okay to masturbate if you're married? "Statistics state that up to 90% of the total male population and up to 65% of the total female population masturbate from time to time,"

Related Posts with Thumbnails

Follow Us

Follow by Email

Sex for Better Health - Safe Sex Tips & Tricks

Followers

Hits