Wednesday, February 18, 2009

How to Take Charge in Bed

How to Take Charge in Bed


Tantra.com website

By Suzie Heumann, Founder of Tantra.com


How do you become the initiator of more adventurous sex? So many women and sometimes men have to get their arms twisted before they get intimate. Their submissive roles in the bedroom never change. Why is it important to break out of this role sometimes, and how can you do it?


Ancient Eastern philosophy understands that the woman embodies the Shakti energy or creative force that 'makes the world go around.' The only problem is women are rarely taught to access it. We live in a world that teaches women to be passive (feminine) and men to be active (masculine). In truth, both sexes need to embody both the feminine and the masculine to be in true balance with nature. The Yin/Yang symbol represents this concept beautifully.


In most world cultures men carry the responsibility of being the macho, sexy guy who is just supposed to 'get it up.' Men have had to give up a tender side of themselves in order to fit this stereotype. Women then complain that their men aren't soft, considerate and emotionally available. It's confusing, isn't it? In reality men need touch, desire, and attention to feel turned on as much as women do. Preconceived notions of male sexuality can actually hinder a man's full sexual response.


Conversely, a woman is often caught in her role of the soft, passive, non-aggressor who expects to put little or no energy into her orgasms, pleasure, and creativeness around sex. Her partner is supposed to know what to do, when to do it, and how to do it. Not being a woman, or a mind reader, most men fail at this super-human task.


So, how do we bring more balance, adventure and spontaneity into the bedroom? Here are some helpful hints:  1. Understand that it is your birthright to have as much pleasure as you can handle! Few people feel that they ever deserve that much. We were given so many nerve endings, in just the right places, how could we ever think we weren't meant to have lots of pleasure?

  2. Learn to ask for what you need and desire in a mindful, positive manner. This kind of communication will help you get ahead in all the areas of your life, including the bedroom. Compassionately help your partner learn to ask for what they want.

  3. Women - get your hands on some explicit instructional materials. Your lover will think it's sexy. You can take turns viewing videos, practicing new techniques together, trying new positions from the sex positions guide or even reading a sexy novel to each other. Design two nights a week as your 'study group' time. Plan to set aside time for a quickie and a longer lovemaking session each week. Your erotic quotient will go up exponentially!    That's what the famous 'pillow books' like the Kama Sutra, from the Far East, were for. They showed couples new positions, kissing techniques, touch techniques, and much more. If you get bold enough to try a few new positions, you'll find they tend to break up old patterns and introduce fun, too.

  4. Women - learn and practice your Kegel sexercises. They will help with increasing libido, tightening love muscles for more friction, G-spot sensitivity, continence, and you'll impress your partner, too, with your amazing squeezing strength. (Guys - you too can have amazing PC muscles - and they'll help you have stronger, longer lasting erections too!)

  5. Don't be afraid of your Wild Woman (this goes for the Wild Man too!) What have you got to lose, anyway? Life is too short to be on-guard all of the time. Let go. Dress up in something a little outrageous. Do something that brings a little shock value to the bedroom.


There are many, many ideas, practices and activities that can help you create the intimacy you desire and deserve. A little adventurous spirit may be required to take risks that will open you up to each other. You'll be more fully your real selves if you do. Take charge once and awhile and see what happens. You've got nothing to lose and everything to gain!


 To really get the most out of your loving, consider some advanced training. Tantra.com Premium is your 24 hour a day guide to the skills that will take you to new heights of pleasure and intimacy.


 


Sunday, February 15, 2009

What's Sex Got to Do With It?

Tantra.com website

By Suzie Heumann


Have you ever seen the movie Dangerous Beauty? If you haven't, well, I highly recommend it. But here is my point: one of the best quotes ever about sexuality comes from the heroine in this film. She's a sacred prostitute or courtesan. She's brilliant and versatile and a connoisseur of passion and of life. She says: "I confess I find more ecstasy in passion than in prayer. Such passion is prayer."


What does that mean exactly? Western culture sees ecstasy as a result of prayer, faith and pure living. It has a difficult time with the concept of ecstasy coming from, and through, sexuality, intimacy and bodily pleasure. Yet many cultures, from the past and even the present, hold sexual expression as divinely inspired. The passion of sexuality is a form of prayer, especially when you discover the ways to make it even more like a prayer.


Erotic cultures of the past, many of these from the East, brought us great books like the Kama Sutra and the Ananga Ranga. These books have withstood the test of time and continue to inform us today in ways that work hand-in-hand with modern science and cutting-edge cultural interests. Sex is all the rage. Great sex is even more on-topic today. Couples everywhere are looking for information and adventurous practices to up the ante on their bedroom antics. While magazines like Cosmopolitan give a tease (and some really silly positions!) and Men's Health might have an occasional article on sex tips, none of it is very - well - passionate.


Hot, erotic, passionate, intimate, slow, deep, hot sex is prayer. And you can make your 'worship' a lot more soulful and lasting by increasing your knowledge of all things sexual.


Men: learning to master your ejaculation, so that you can climax when you choose to, is not only fun. It is an exciting and a valuable technique for enhancing your sexual experience, not just your lover's. You'll 'feel' more. And so will your lover.


Women: increasing your capacity for orgasm, pleasure and intimacy has many benefits, even beyond the bedroom. Learning some of the simple techniques to expand your pleasure quotient is empowering and healthy as well as erotically stimulating.


There are many things to learn that mainstream media can't or won't teach you. Why? Because our puritan heritage still influences us to this day. And, even when people are willing to learn, most people haven't had the fortune to learn from sexual masters or haven't ever delved into the ancient manuals on sex.


It's not too late. But make sure you seek out real information with the hands-on, how-to that really discloses the secrets-not just material designed to titillate you.


We invite you to visit Tantra.com, the Internet's premier web site devoted to helping people discover a more exciting and pleasurable sex life. 24 hours of explicit educational video, hundreds of articles, free books, podcasts and much more available in Tantra.com Premium Membership.


Wednesday, February 11, 2009

Exercise for Easy Sex

Exercise for Easy Sex
§ìØß æصíØßÈÞÏß ÕcÞÏÞ΢
ÎãÆáÕÞÏ µÞVæÉxßÈá Îáµ{ßW µÞÜáοAß §øßAáµ. µÞWÎáGß çÜAá ÖøàøÍÞø¢ Õøá¢ÕßÇ¢ §øßAáµ. 90 Áßd·ß ®K ÕßÇJßÜÞ Ãí ¦Æc¢ §øßçAIÄí. ÉßKà¿á µáù‚á §FáµZ ÉßKßçÜAá ÉÄáæA ºÞÏáµ. èµµ{ᢠµÝáJᢠÄ῵{áÎÞÏáU ²øá çÈV çø~ÏßW ÕøÞX dÖißçAIÄÞÃí. ÉßKßçÜAá ºÞEÄßÈá
çÖ×¢ 2 ÎáÄW 3 ÎßÈßGá Õæø Äá¿øáµ. ÉÄßæÏ ÎáOáU ÈßÜÏßçÜ Aá Äßøß‚áÕøßµ. ®dÄ ÄÕà µÝßÏáçÎÞ ¥dÄÏᢠÄÕà ¦ÕV JßAáµ.

ÈßKáæµÞIí ¥øæAGßÈáU ÕcÞÏÞ΢
ÉÞÆBZ çºVJá æÕ‚áæµÞIí ¥øæAGßW èµµZ æÕ‚í ÈßW Aáµ. ²øá µÞW ÎáKßçÜAá æÕÏíAáµ. ¥¿áJ É¿ßÏÞÏß ÎáKß çÜAá æÕ‚ µÞW οAßæAÞIí ÎáçKÞGí ¦Ïáµ. ÉßKßçÜAá æÕ‚ßøßAáK µÞWMÞÆBZ ÄùÏßW ÈßKí ®¿áAøáÄí. ¥øæAGß Èí ¨ ØÎÏJí ÕÜßÕí ¥ÈáÍÕæM¿á¢. Øíæd¿‚í æºÏíÄí ¨ ÕßÇ JßW ¥Fá ÎßÈßçGÞ{¢ ÈßWAáµ. ÎáçKÞGá æÕ‚ µÞW ÉâVÕ ØíÅßÄßÏßçÜAá æÕÏíAáµ. ¥¿áJ µÞW æµÞIí ®µíØVèØ Øí ¦ÕVJßAáµ.

øµíÄçÏÞG¢ ÕVißMßAÞX Ü{ßÄÕcÞÏÞ΢
ÕÏùßÈá ÄÞæÝÏᢠ¥øæAGßÈá ºáxßÈáÎáU çÉÖßµ{ßçÜAá çÕIøàÄßÏßW øµíÄçÏÞG¢ ÜÍcÎÞAÞÈáU ÕcÞÏÞÎBZ ÉøßÖà ÜßAâ. ¥ÄßÈÞÏß Ü{ßÄÎÞÏ ²øá ÕcÞÏÞÎÎÞV·¢ §ÈßMùÏáKá:

µçØøÏßW çÈæø §øßAáµ. øIá èµµ{ᢠ¥øæAGßçÈÞ¿á çºV Já Äá¿ÏßW æÕÏíAáµ. ÖbÞØ¢ ©UßçÜAá ÕÜß‚áæµÞIá Äá¿ÏßW èµµZ ¥ÎVJáµ. §çMÞZ ¥øæAGßÜᢠèÜ¢·ßµÞÕÏ ÕçJÞ¿á çºVKáU çÉÖßµ{ßÜᢠÎáùáA¢ ¥ÈáÍÕæM¿áKÄá Äßøß ‚ùßÏÞÈÞµá¢. ¥øæAGßçÜAáU øµíÄçÏÞG¢ ÕVißAáµÏᢠçÉÖßµZAá ÌÜÎáIÞÕáµÏᢠ溇á¢. ¯ÄÞÈᢠÈßÎß×BZAá çÖ×¢ èµµZ ¥ÏÏíAáµ.ÖbÞØ¢ ØÞÕÇÞÈ¢ ÉáùçJAá Õß¿á µ.

ÕßÕøBZAá µ¿MÞ¿í
çÁÞ. ¿ß. ®¢. ù¸áùÞ¢

Vegitalbles and Sex

Vegitalbles and Sex èÜ¢·ßµçÖ×ßÏᢠɂAùßµ{ᢠ--

èÜ¢·ßµçÖ×ß µáùÏáKÕVAá ¥Äá ÕàæI¿áAÞX ØÙÞÏß AáK ´×ÇB{ᢠɂAùßµ{ᢠÈßøÕÇßÏáIí.çÈdLMÝÕᢠºAMÝÕᢠæȇí çºVJí ÕøGßAÝß‚ÞW ØídÄàµZAᢠèÜ¢·ß çµÞçJ¼È¢ ÜÍßAá¢.

èÜ¢·ßµÄÞÄíÉøcB{ᢠfÎÄÏᢠÕVÇßMßAÞX É‚Aùßµæ{ æAÞIá µÝßÏáçÎÞ ®Ká ÉÜøᢠçºÞÆßAÞùáIí. dÉÞºàÈ ÍÞø ÄàÏ `×ßÎÞV ¥AÞøcJßW ·çÕ×ÃÄWÉøV ¦ÏßøáKá. ¥Õ øáæ¿ ºßLÞØøÃß d·søâÉJßÜᢠæÕ{ß‚¢ µIßGáIí. ¥ÕÏßW Îá~cÎÞÏÄá ºdµÆJ¢. èÍ×¼cøyÞÕÜß, ÕàøØߢÙÞÕçÜ޵Ȣ, ÈÞ·øØÞøØb¢, ¼í¾Ä¢·ø¢·¢, µáºßÎÞøÄdL¢, øÄßøÙØc¢ Äá¿BßÏÕÏÞÃí.

ÎÈá×cÈá ÎÞdÄÎÜï, çÜÞµJßæÜ ØVÕ¼àÕßµZAᢠÍfÃÕᢠÕÞÏáÕᢠµÝßEÞW ¯xÕᢠdÉÇÞÈæMG ²øÞÕÖcµÄÏÞÃá èÜ¢·ßµÄ.

Éáøá×zÞøßW ÖáÐÞÃáAZ ©IÞµáKÄá Õã×íÃB{ßÜÞÃí. Õã×ÃB{ßW ÈßVÎßAæÉ¿áK çÙÞVçÎÞY Éìøá×Jßæa ÜfÃBZ ©IÞAáKá. Éìøá×d·sßæÏ ©çJ¼ßMßAáKÄß Èá É‚AùßµZAá µÝßÏáæÎKÄÞÃá ÕÞØíÄÕ¢.

´×ÇB{áæ¿ dÉصíÄß

ÏìÕÈÞø¢ÍJßW Éáøá×d·sß ÉâVÃÕ{V‚ÞøâÉJßW ®Já Ká. 60êÞ¢ ÕÏØßçÈÞ¿¿áMß‚í §Äá ØÞÇÞøÃÏßW ÈßKá ÕßGá ÕÜá ÄÞµáKá. ÕßµÞø¢ µáùÏáKá. dØÕBZ µáùÏáµÏᢠ溇áKá. ®KÞW 35 ÕÏØí µÝßEÞW Éáøá×d·sß æÄæÜïÞKí (¥Éµ¿µøÎÞÏ ÕßÇJßÜÜï) ÕßµØßAÞùáIí. §Äá
Éáøá×zÞøßW ÕßµÞ øÞÇßµc¢ Øã×í¿ßAáKá. æºùáMAÞøßW ÍâøßÍÞ·¢çÉøßÜᢠÉáøá× d·sßÏáæ¿ dÉÕVJÈJßW ĵøÞùáµZ ©IÞµÞJÄßÈÞW èÜ¢·ßµÕßµÞø¢ ØÞÇÞøÃçÉÞæÜÏÞÏßøßAá¢.

Éáøá×d·sßÏáæ¿ ÕßµÞØ¢ÎâÜ¢ èÜ¢·ßµÞصíÄß ÕVÇßMßAáæÎ CßÜᢠÎÇcÕÏØíµVAí ¥ÄßÈÈáØøß‚á èÜ¢·ßµçÖ×ß ©IÞµ ÃæÎKßÜï. èÜ¢·ßµ ÄÞWÉøc¢ µâ¿áµÏᢠ¥çÄ ØÎÏ¢ èÜ¢·ß µÖµíÄß æºùßÏçÄÞÄßW fÏßAáµÏáÎÞÃí ©IÞÕáµ. §Äá Éáøá×zÞæø ²øá dÉçÄcµ ÎÞÈØßµÞÕØíÅÏßW ®JßAáKá. ¨ ¥ÕØíÅÏßÜÞÃá Éáøá×Èí ´×ÇB{áæ¿ ØÙÞÏ¢ ¦ÕÖcÎÞÏß ÕøáKÄí.

èÜ¢·ßµÖµíÄß Éµøáµ, èÜ¢·ßµÕßµÞø¢ ©çJ¼ßMßAáµ, Üߢ·ÌÜ¢ ÕVÇßMßAáµ, ©iÞøÃÖµíÄß ÆàV¸çÈø¢ ÈßÜÈßVJá µ Äá¿BßÏÕÏíAí ¥ÈáçÏÞ¼cÕᢠ¥ÈáÍÕØßiÕᢠ´×ÇÎâÜc ÎáUÄáÎÞÏ É‚AùßµZ µÝßAâ.

Tuesday, February 10, 2009

Sex on the First Night?

¦ÆcøÞdÄßÏßWJæK æصíØí ¦µÞçÎÞ?
Couple hugging - Credit: Fotolia.com
ÆÞOÄcJßæÜ ®ÜïÞ ÄÜÎáùÏᢠÎÈØßWç‚ÞÆß‚ çºÞÆc¢. µÞÎØâdÄÏßW ¨ çºÞÆcJß ÈáJøÎáIí. ¥Fá ÎáÄW ÉJá ÆßÕØ¢ ÕæøæÏCßÜᢠÆOÄß µZ ÉøØíÉø¢ ÖøàøJßæa øÙØcBZ ÎÈØßÜÞAß ®¿áAÞÈÞ Ïß ÕßÈßçÏÞ·ßAáµ. ¥ÄßÈáçÖ×çÎ Üߢ·çÏÞÈà Ø¢çÏÞ·ÎÞµÞ Õâ.

§ÄßæÈ ÈcÞÏàµøß‚á æµÞIá ÕÞrcÞÏÈX ÉùÏáKÄßBæÈ: Éáøá×X ØídÄàæÏ ÈßVÌtÉâVÕ¢ èÜ¢·ßµÄÏíAÞÏß çdÉøßMß AáKÄí ¥Õ{ßW æصíØßçÈÞ¿á
ÕßøµíÄßÏᢠèÕøÞ·cÕᢠ©IÞ Aá¢. ÎÞÈØßµÎÞÏᢠÖÞøàøßµÎÞÏᢠ©ZæAÞIÄßÈá çÖ×¢ ÎÞdÄ çÎ ¥Õ{áÎÞÏß èÜ¢·ßµÌt¢ ¦µÞÕâ.

ÕßÕÞÙ¢ µÝßEáU ¦Æc ÎâKá ÆßÈBZ ÖøàøçJ޿ᢠÎÈØß çÈ޿ᢠ©U ÉøØíÉø ¥ÈáøÞ· ÆßÈB{ÞÏß ÎÞùæG. ÉÄßE Ø¢·à Ä¢, Øá·t¢, µYÉàÜßµZ çºVJá æÕ‚á æµÞIáU ÖÜͺá¢ÌÈ¢, ÖøàøJßW ÉøØíÉøÎáU ÄÝáµÜáµZ ®KßÕÏßÜâæ¿ øÄß ÏßçÜAᢠçÉÞµÞ¢.

ÕÞÄíØcÞÏÈX ÎæxÞKá µâ¿ß ÉùÏáKá: ÈKÞÏß Ø¢ØÞøßAá µÏᢠÕÞAáµ{ßÜâæ¿ ØíçÈÙ¢ ÉCá æÕÏíAáµÏᢠæµÞ‚áÕVJ ÎÞÈB{ßW ÎáÝáµÞæÄÏᢠ§çKÞ{¢ ²øá Éáøá×ÈᢠØídÄàÏáæ¿ ÎÈØá çÈ¿ßæÏ¿áAÞX µÝßEßGßÜï.

Sunday, February 8, 2009

Importance of G-Spot for Orgasam

Importance of G-Spot for Orgasam - øÄßÎâVº»kkkkk ¼ßê ØíçÉÞGßæa dÉÞÇÞÈc¢
çÏÞÈßÈÞ{JßÈá øIí §Fí ©UßÜÞÏß ÎâdÄØFßÏíAá ÉßKßÜÞ Ïß ÉcâÌßµí
¥ØíÅßAᢠæØVÕßµíØßÈᢠ§¿ÏßW µÞÃæM¿áK ÕßµÞçøÞçJ¼È çµdwÎÞÃí ¼ßêØíçÉÞGí. ØídÄà ÖøàøJßW ¯x ÕᢠdÉÇÞÈæMG ÕßµÞçøÞçJ¼È çµdw¢ ®K ÈßÜÏíAÞÃí ¼ß ØíçÉÞGßæÈAáùß‚í ºV‚溇æM¿áKÄí. 1950W d·ÞËXÌV·í ®K ¼VNX ËßØß×ÈÞÃí ¼ßêØíçÉÞGßæa ØÞKßÇcæJAáùß‚í ¦ÆcÎÞÏß ÉùÏáKÄí. æºùßÏ ÉÏùáÎÃßÏáæ¿ ÕÜáMJßW ÕãJÞµãÄßÏßW æºùßÏÄ¿ßMá çÉÞæÜÏÞÃí ¼ßêØíçÉÞGí µÞà æM¿áKÄí.

§BæÈ ÖøàøµÜµ{áæ¿ ²øá µâGÎÞÏß µÞÃæM¿áK ¼ßêØíçÉÞGí , ÕßµÞçøÞçJ¼È ¸GJßW dÉÄÜJßW ÈßKá ÕßµÞØ¢ çÈ¿áµ ÏᢠĿßMá µâ¿áÄW ÕcµíÄÎÞÕáµÏᢠ溇á¢. ØídÄàÏíAí ÕßµÞ çøÞçJ¼ÈÎ߈ÞJ ØÎÏB{ßW ¼ß ØíçÉÞGßæa ØÞKßÇc¢ Äßøß ‚ùßÏáµ dÉÏÞØÎÞÃí. ØídÄà Îáµ{ßÜÞÏᢠØídÄàÏáæ¿ ÉßKßÜâæ¿ çÏÞÈßÏßçÜAᢠȿJáK èÜ¢·ßµÌtB{ßW Üߢ·¢ ¼ßê ØíçÉÞGßæÈ ©çJ¼ßÄÎÞAáµÏᢠØídÄà øÄßÎâVºí»ÏßçÜAá
Õ{æø æÉæGKá ®Jßç‚øáµÏᢠæºÏÏá¢.

¦Îá~Üàܵ{߈ÞJÄßÈá ÉáùçÎ Îxá ÉÜ µÞøÃBZæµÞIᢠØídÄàÏíAí øÄßÎâVº» ¥dÉÞÉcÎÞÏ ¥ÈáÍÕÎÞµÞ¢. ÎÞÈØßµ ÉßøßÎáùáABZ, ÇÞøÃÞèÕµÜcBZ, Îxá çøÞ·BZAÞÏß µÝßAáK ÎøáKáµZ ®KßÕÏᢠºßÜ ØídÄàµæ{ øÄßÎâV‚ÏßW ÈßKí ¥µxß ÈßVJá¢. çµÞoxàÕí ÌßçÙÕßÏùW æÄùÉßÏá¢
GINKGO BILOBA, TESTOSTERONE, Äá¿BßÏÕÏßW ÈßæK ¿áAáK ³V·çÈÞMÄßµí ´×ÇBZ , çÉÞ×µÞÙÞøBZ Äá¿Bß ÏÕ ³V·ÞØJßæÜJßAÞX ØÙÞϵøÎÞÃí.

Organsam and G-Spot

Organsam and G-Spot
ØíçÉÞGᢠøÄßÎâV‚Ïá¢
øÄßÎâV‚ÏßæÜJßÏ ØídÄàæÏ ÈÏßAáKÄßW ¼ßêØíçÉÞGßÈáU ÉCí ÕÜáÄÞÃí. ²M¢ øÄßÎâV‚ ÈæˆÞøá çÕÆÈØ¢ÙÞøßÏÞÃí. µÞ΢ æµÞIá ÕàVMáÎáGßÏ ®K ¥VjÎÞÃí ê ³V·ÞçÕÞØí ®K d·àAí ÉÆJßçaÄí. èÜ¢·ßµÎÞÏß ©çJ¼ßMßAæM¿áK ØídÄà ¥ÈáÍÕßçAI Ø¢ÄãÉíÄßÏáç¿Ïᢠ¦ÈwJßçaÏᢠ¥Õ ØíÅÏÞÃí øÄßÎâVºí» ¥æˆCßW ³V·ÞØ¢. èÜ¢·ßµÈßVÕãÄß Ïáæ¿ ¥ÕØÞÈ ÕÞAÞÏ øÄßÎâVºí» ØídÄàÏíAí ¯Äá dÉÞÏJß Üᢠ, ¦VJÕ ÕßøÞÎJßÈá çÖ×Õᢠ¥ÈáÍÕßAÞ ÕáKÄÞÃí.

Éáøá×ÈßçÜÄáçÉÞæÜ ØídÄàÏßW øÄßÎâVºí» ¥dÄ ØbÞÍÞÕßµÎÞ Ïß Ø¢ÍÕß A߈. Éáøá×ÈßW øÄßÎâVºí» ÎßA èÜ¢·ßµdÉÕãJß µ{ßÜᢠآÍÕßAÞùáUÄÞÃCßW ØídÄàÏßæÜ øÄßÎâVºí» ®ˆÞ èÜ¢·ßµÌtB{ßÜᢠ®ˆÞÕøßÜᢠآÍÕßA߈. ÈßVÍÞ·cÕÖÞW 24 ÎáÄW 37 ÖÄÎÞÈ¢ Õæø ØídÄàµZAᢠèÜ¢·ßÄÏßæÜ µßGÞA ÈßÏÞÃí øÄßÎâVºí».

èÜ¢·ßµÌtJßÈá ÎáOáU øÄßÉâVÕ Üàܵ{ßW Í·ÖßÖíÈß µçÏÞ ¼ßê ØíçÉÞçGÞ ©çJ¼ßMß‚áæµÞIí èÜ¢·ßµÌtJß çÜÏíAá µ¿AáKÕøßW øÄßÎâVºí» Ø¢ÍÕßAÞùáIí. ºáøáA JßW øÄßÎâVºí»ÏᢠØídÄàÏßæÜ ÕßµÞçøÞçJ¼È çµdwB{ᢠÄNßW çÈøßGá ÌtÎáæIKá ÉùÏÞ¢.

Orgasam - Feel the Sex Pleasure

Orgasam - Feel the Sex Pleasure
øÄßÎâVºí» _ ·áÃB{ᢠdÉçÄcµÄµ{á¢


øÄßÎâVºí»ÏíAí è¼ÕÉøÎÞÏß ºßÜ dÉÞÇÞÈcBZ µâ¿ßÏáIí. øÄßÎâVºí» ¥ÈáÍÕßAáK ÎáùÏíAíê ³µíØßç¿ÞØßXê®K çÙÞVçÎÞY ÉáùLUæM¿áKá. §ÄáÎâÜ¢ ·VÍÞÖÏJßÈá ØçCÞ º¢ Ø¢ÍÕßAáµÏᢠÄzâÜ¢ Éáøá×Ìà¼JßÈá ¥mæJ dÉÞÉß AáKÄí ®{áMÎÞAßÄàVAáµÏᢠ溇á¢.

øÄßÎâVºí» ¥ÈáÍÕæM¿áK ØídÄàµZAá ÎÞØÎáùØÎÏæJ çÕÆÈ ©ZæMæ¿ Îxá ÖøàøçÕÆȵç{ÏᢠܸâµøßAáKÄßÈáU µÝßÕá ÜÍßAá¢. èÕµÞøßµÕᢠÎÞÈØßµÕᢠÖÞøàøßµÕáÎÞÏß §Ýá µßç‚VKáU æصíØßW ÎÞdÄçÎ ØídÄàÏíAá øÄßÎâVºí» ¥ÈáÍ ÕßAÞX µÝßÏâ. èÜ¢·ßµÌtJßçÜVæMGá æµÞIßøßæA ÉCÞ{ßµZAá ÉøØíÉøÎáU ÇÞøÃdɵÞø¢ ²çø ØÎÏ¢ øÄßÎâVºí»ÏßæÜJÞX µÝßÏᢠ®Ká µâ¿ß ÎÈØßÜÞAáµ.

²øá ÖÞØídļí¾X Äæa ÉáØíĵJßW øÄßÎâVºí»æÏ ©ÉÎß‚ß øßAáKÄí ÄáNÜßçÈÞ¿ÞÃí. çµÕÜ¢ æØAXÁáµZ ÈàIá ÈßW AáK ÄáNW çÉÞæÜÏáU ²øá ¥ÈáÍâÄßÏÞÃí øÄßÎâVºí»æÏ KÞÃí ¥çgÙJßæa ÎÄ¢. ÈßÎß×BZ ÎÞdÄçÎ ÈàIá ÈßWAá KáUâ æÕCßÜᢠÕ{æø ·ÞÂÎÞÏ ²KÞÃßÄí. øIÕØíÅÏßÜᢠÖøàø¢ ©çJ¼ßÄÎÞÕá¢. Ø¢ÍÕß‚á µÝßEÞW ¦ÖbÞØÕᢠØá~ ÕᢠÜÍßAá¢. Ø¢·Äß ®LáÎÞÏß æAÞUçG èÜ¢·ßµ ÌtJß W, ¥æˆCßW ØbÏ¢çÍÞ·¢ 溇áçOÞZ ÈßBZAá ÉùEùßÏß AÞÈÞÕÞJ ²øá çÄÞKW ¥ÈáÍÕæM¿áKáæICßW ³VAáµ ¥ÄáÄæKÏÞÃí ÈßBZ ¥çÈb×ßAáK ¨ ÉùE øÄß ÎâV ºí».

Clitoris - an avenue for sexual pleasure and orgasm.


The clitoris is part of the female sexual anatomy in mammals. It serves no other known purpose than to provide an avenue for sexual pleasure and orgasm. The clitoris is located in the folds of the labia majora (outer vaginal lips), under the clitoral hood at the top of the vagina. It is about the size of a pea, but differs in size and shape between women. There is also an inner portion, which has been suggested is the other side of the G-spot. When aroused, the clitoris swells with blood, similar to the male erection. It may protrude slightly, and the hood may slide back. It can usually be felt.

The clitoris has as many nerve endings in it as does the glans of the male penis, making it a very suitable sexual apparatus. Every clitoris is different in shape, size and method of stimulation that feels the best. A clitoris shouldn't be touched with anything dry, as this can irritate. Fingers, penises or other objects should be moistened and slightly wet for best results.

To the untrained eye or touch, the clitoris may be difficult to find among the many folds and crevices of the vagina. It can be found by gently exploring with a moist finger or tongue the top of the vaginal lips just before the pubic bone and hair begins. There is no hair on the clitoris; it is smooth. It is easier to find on an aroused woman, because it swells and, when you get it right, she will no doubt let you know in no uncertain terms. If you are having trouble finding it or touching it right, ask the owner for some instructions. The clitoris is arguably the most important area of the genitals to be stimulated on a woman during sex play.

Saturday, February 7, 2009

Masturbation - The Pros of Self-Pleasure

Masturbation is one of those activities everyone enjoys. Most of us are able to ignore the discouragement, however, and continue masturbating into adulthood. Unfortunately, some of the myths we’re taught as children are less easily ignored, and many men worry that the act must be unhealthy on some level. After all, how can something so pleasurable not be bad for you? Is masturbation unhealthy? Does it create impotence, erection problems during vaginal sex or testosterone reduction? If it is OK, what frequency is considered healthy or acceptable to one's sexual health? Once a day? Twice a day? Once a week or month?

Researched is telling there's nothing literally unhealthy about masturbation, and it has no negative impact on virility. Of course, if you masturbate and then attempt intercourse five minutes later, you're likely going to run into erection problems. And there is the psychological dimension to keep in mind -- like all good things, masturbation is best in moderation. If you find it interfering with your normal life, that's a problem. But generally speaking, there's no reason to be wary of the practice.

Ejaculation as a result of masturbation is no different than ejaculation as a result of sexual intercourse; sperm count is the same in either case. Frequent sexual encounters do not cause a decline in male fertility, ergo, nor does frequent masturbation.

Frequent masturbation is not bad for you. As long as it isn’t interfering with your work performance or taking precedence over the routine activities in your life, there’s no reason to be concerned about this. It will not decrease your sex drive, and it will not cause health problems. Enthusiastic masturbation can be tiring, though, and overly frequent activity of this nature can lead to physical exhaustion. Therefore, you may want to keep this in mind and schedule your solo sessions around your job or social obligations, lest you be fatigued throughout them.


In fact, a study published in The Journal of the American Medical Association last April suggested that masturbation can help decrease men's risk of developing prostate cancer. Data collected from 30,000 males between the ages of 46 and 81 revealed that those who ejaculated most often had a 33% lower lifetime risk of prostate cancer.

Friday, February 6, 2009

Accupuncture helps pregnanet women leads to normal life

Accupuncture, PregnantPregnancy is not a sickness but an integral part of a woman’s life, it does sometimes pose a problem in carrying out everyday tasks. While someone women face morning sickness, a few others make tend to swell up. Not quite noticeable others may bring alive their nesting instincts and inability to concentrate on activities.


In these trying times a to-be-mum is normally advised to stay calm and stress free. It now appears that that alternative treatment like acupuncture might also help mums to be. A new study by experts at the Sahlgrenska Academy in Gothenburg, Sweden, reveal that acupuncture can help women who suffer from crippling pain particularly pelvic girdle pain (PGP) allowing them carry on with their daily lives.


“The results of this study are encouraging as it shows that acupuncture could improve the lives of women with PGP. Complementary therapies like acupuncture may help relieve certain types of pain but their efficacy remains to be proven and more research is needed. For some women the hope of pain relief is enough reason for them to undergo alternative treatments. However, women should consult their doctors and midwives and not abandon traditional medicine”, mentioned Professor Philip Steer, editor-in-chief of the BJOG.

Sex After Drinking is Better - Researchers

Sex After Drinking is Better - Researchers

It is commonly known that moderate drinking may enhance an individual’s health. Various studies have highlighted the positive effects of moderate boozing.

Woman with a drink - Credit: iStockphoto.com

Researchers findout that Moderate alcoholconsumption may improve male sexual performance,
In a recent research conducted by Australians found that men who had a drink or two before jumping into bed were 30% less likely to experience problems related to erectile dysfunction.
The study also found that even men whose consumption level, well, "falls outside the guidelines" benefited more than teetotalers.

Related Posts with Thumbnails

Follow Us

Follow by Email

Sex for Better Health - Safe Sex Tips & Tricks

Followers

Hits